Obec Kondrac

Rychlá navigace


Titulní strana » Příroda a architektura » Flóra

Flóra

Klimatické podmínky v CHKO jsou vhodné pro rozvoj lesa, proto hlavním a téměř jediným přirozeným vegetačním typem na tomto území je les. Botanicky nejcennější lokality v CHKO Blaník představují podmáčené pramenné louky a pramenné rybníky. Cenné jsou též velké porosty bučin na Velkém a Malém Blaníku a dubohabřiny v údolí Blanice.

Z území CHKO Blaník bylo popsáno v posledních deseti letech mnoho rostlinných společenstev, z nichž je několik desítek celostátně považovaných za ohrožené či v nebezpečí vymizení.

Lesy v CHKO

les

Původně bylo zřejmě celé Podblanicko, až na menší plochy kolem toků, porostlé lesy. Především pak zde rostla jedle, smrk a buk na suťových polohách obou Blaníků ještě javor klen a lípa. Naopak na výslunných stráních lze předpokládat výskyt dubu, habru a borovice, v údolích vodních toků pak porosty olše lepkavé, vrby a jasanu.

Prvním významným zásahem do lesního porostu byl pravděpodobně příchod Keltů, kteří vybudovali na Velkém Blaníku hradiště. Středověká kolonizace oblasti je spojena se vznikem louňovického kláštera premonstrátek. Řemeslnické aktivity s kolonizací spojené vyžadovaly velké množství palivového dřeva a tím spojené kácení lesa.

Od středověku lze stav lesů sledovat v různých písemných materiálech. Lesy se tehdy dělily na „lesy hajné" (v nichž se dřevo netěžilo), lesy prodejné (s dřívím na prodej) a lesy poddanské (zde měli možnost získat dřevo poddaní). V hospodářských plánech za dob vlastnictví Arcibiskupství pražského se v soupisu dřevin objevuje poprvé modřín a o buku se říká, že se vyskytuje jen „na malých plátcích a jinak jen jednotlivě".

Původní složení lesů zde bylo převážně listnaté, hlavně se zastoupením buku, méně javoru, lípy, olše a jasanu. Rozšířena byla značně i jedle. Smrk byl zastoupen méně. Začal se více prosazovat až v 19. století.

Vedle lesů arcibiskupských se v oblasti nacházely lesy obecní a selské. Ty však bývaly v horším stavu. Nadále se zvyšoval podíl smrku na úkor listnáčů až ke dnešnímu stavu.

Podstatná změna nastala nástupem K. Melichara na polesí Louňovice, který zde zavedl maloplošnou obnovu buku a jedle v kotlících a okrajových sečích.

V období 90.let byly takřka všechna lesy, až na církevní, vráceny původním vlastníkům. Ti pak většinou započali s těžbou dřeva. Obnovu lesa provádí vlastníci většinou smrkem.

Součástí lesů v CHKO je i vyhlášená genová základna pro buk ve výměře 156,80 ha. Ta se ve výměře 45,69 ha překrývá s lesem ochranným na svazích Velkého Blaníka.

Ze spárkaté zvěře se v lesích vyskytuje srnec, muflon, prase divoké, jako zatoulanci pak los, jelen a daněk. Ze šelem zde žijí obě kuny, liška, jezevec, tchoř, lasice kolčava a hranostaj. Z drobné zvěře se lze setkat s bažantem, koroptví, zajícem, králíkem a kachnami.

Památné stromy

Jednou ze složek přírody, ke které lidé zachovávali úctu největší, jsou stromy. Ty byly sázeny na místech významných událostí, u křížků, kapliček a zámků, lidé o ně pečovali a chránili je.

V CHKO Blaník bylo dosud vyhlášeno celkem 23 památných stromů.

 1. Lípa v Olešné
 2. Dub v Křížovské Lhotě
 3. Alej lip u Podlouňovického mlýna
 4. Jilm u Podlouňovického mlýna
 5. Lípy v Libouni
 6. Lípy u kostela v Louňovicích
 7. Akát v Krasovicích
 8. Smrk ztepilý ( Velký Mnich) na Malém Blaníku
 9. Dub u rybníka Louňov
 10. Buk lesní u Částrovického rybníka
 11. Dub na poli k Olešné

Použitá literatura:Blaník, Příloha časopisu Veronica pro Správu CHKO Blaník, Brno 1997

Informační bloky

Jazykové verze

cz | en | de

pomocí Google

Kontaktní info

OU Kondrac
Kondrac 3
258 01 Vlašim

Telefon: 317 843 088
obec@kondrac.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00-12:00 17:00-20:00

Starosta:
Ing. Jiří Procházka

Informační mail

logo ubytovny

logo muzeum


Doporučit | Nahoru | Tisknout

Obec Kondrac | Mapa webu | Jak na web | Prohlášení o přístupnosti